گاو و گوسفند

  


  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند
  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند
  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند
  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند

ضد انگل - سوسپانسیون های خوراکی:


• کیمیا پارانیل® (کلوزانتل + مبندازول): کلوزانتل با نفوذ در غشائ میتوکندری از فسفریلاسیون اکسیداتیو و حمل الکترون ها جلوگیری کرده و مانع از تشکیل ATP و در نتیجه به علت تغییر شدید در متابولیسم انگل سبب مرگ آن می شود. مبندازول‌ موجب‌ تخريب‌ ميکروتوبول‌هاي‌ سيتوپلاسمي‌ انگل‌ و در نتيجه‌ مهار برداشت‌ گلوگز توسط کرم‌ بالغ‌ و در نهايت‌ مرگ‌ انگل‌ مي‌شود. کیمیا پارانیل محصول سنتتیک می باشد که روی انواع مختلف ترماتود ها، نماتود ها، سستود ها و مراحل لاروی برخی بندپایان در گوسفند عمل می نماید.  بیشتر ...

• کیمیا تریکلامیزول ® (لوامیزول+ تریکلابندازول 8/75% ): لوامیزول از خانواده ایمیدازوتیازول ها و ایزومر چپ گرد تترامیزول می باشد که با تاثیر بر روی سیستم عصبی انگل باعث فلج شدن سریع و در نتیجه تسهیل جدا شدن آنها از غشاهای مخاطی دستگاه گوارش و تنفس دام ها و تسریع خروج انگل از بدن حیوان می گردد. تریکلابندازول از گروه بنزایمیدازولها می باشد ولی مکانیسم اثر آن تا حدودی با سایر داروهای این گروه متفاوت است. این دارو از طریق مهار آنزیم فومارات رودوکتاز، اعمال متابولیکی و تولید انرژی بدن انگل را مختل نموده و باعث نابودی آن می شود. این دارو بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تاثیر کامل دارد. داروی ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل و درمان آلودگی های انگلی در گوسفند و بز مانند: مراحل بالغ و نابالغ نماتود های گوارشی و ریوی و مراحل بالغ، نیمه بالغ و نابالغ ترماتود های گوارشی.  بیشتر ...

• کیمیا کلوزانتل 5® (کلوزانتل 5% ): کلوزانتل با نفوذ در غشائ میتوکندری از فسفریلاسیون اکسیداتیو و حمل الکترون ها جلوگیری کرده و مانع از تشکیل ATP و در نتیجه به علت تغییر شدید در متابولیسم انگل سبب مرگ آن می شود. برای کنترل و درمان آلودگی های انگلی ناشی از ترماتودها (فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا) و نیز آلودگی ناشی از نماتودها مثل گونه های مختلف همونکوس، بونوستوموم و ازوفاگوستوموم و لارو برخی از بند پایان مانند هیپودرمابوویس،هیپودرما لینه آتوم، استروس اوویس و لوسیلیا کوپرینا مورد استفاده قرار می گیرد.  بیشتر ...

• کیمیابندازول 2/5® (آلبندازول 2/5%): آلبندازول از خانواده بنزیمیدازول هاست که با مهار فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز، از احیاء فومارات به سوکسینات در میتوکندری جلوگیری کرده و مانع از تولید انرژی می شود. در نتیجه انگل به دلیل فلج عضلانی منهدم می گردد. این دارو تا حدودی از راه روده جذب شده و 30- 6 ساعت پس از تجویز به حداکثر غلظت پلاسمایی خود می رسد. در حدود 47% دارو پس از 9 روز از راه ادرار دفع می شود. آلبندازول یک داروی ضدانگل وسیع الطیف است که بر روی مراحل مختلف تخم، لارو، نوزاد و بلوغ نماتودهای دستگاه گوارش (همونکوس، نماتودایروس، استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، کوپریا، ازوفاگوستوموم، شابرتیا اوینا و تریشوریس اویس)، نماتودهای تنفسی مثل دیکتیوکالوس فیلاریا و سستودهای گوارشی مانند مونزیا و هلیکومترا و ترماتودهای کبدی مثل فاسیولا هپاتیکا در گاو،گوسفند و بز موثر می باشد.  بیشتر ...

• کیمیا فنبندازول 2/5® (فنبندازول 2/5% ): فنبندازول یک ضدانگل بنزیمیدازولی است که با مهار فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز، از احیاء فومارات به سوکسینات در میتوکندری جلوگیری کرده و مانع از تولید انرژی می شود. در نتیجه انگل به دلیل فلج عضلانی منهدم می گردد. جذب این دارو از راه روده بسیار کم و به کندی صورت می گیرد که اثر درمانی آنرا افزایش می دهد. این دارو 12-10 ساعت پس از تجویز به حداکثر غلظت پلاسمایی خود می رسد. دفع فنبندازول در حدود 90% از طریق مدفوع و مقدار کمی هم از راه ادرار صورت می گیرد. فنبندازول یک داروی ضدانگل وسیع الطیف است که بر روی تخم انگل ها، مراحل مختلف نوزاد و بلوغ نماتودهای دستگاه گوارش و تنفس در گاو، گوسفند، بز و گوشتخواران موثر است.  بیشتر ...