آبزیان  • آبزیان
  • آبزیان
  • آبزیان
  • آبزیان

آبزیان

پرورش ماهی یک حرفه وابسته به فنون کشاورزی و در حال پیشرفت است. افزایش سیستم های پرورشی متراکم ماهی که با معرفی گونه های جدید همراه بوده، به ناچار موجب افزایش بروز بیماری ها شده است. همچنین استرس های ناشی از روش های پرورش متراکم و فوق متراکم ماهیان، موجب بروز و گستردگی بیماری های عفونی شده و این گسترش با کمبود اطلاعات مفید در مورد نیازهای فیزیولوژیک، زیستی و تغذیه ای گونه های جدید توام است.

پرورش آبزیان در سال های اخیر در کشور ما نیز رشد فزاینده ای داشته و به موازات آن شاهد بروز بیماری های عفونی و غیر عفونی با اهمیتی بوده ایم که خسارات و تلفات چندی را به دنبال داشته است. اگر چه سال هاست داروهای شیمی درمانی در پرورش ماهی استفاده می شوند، اما استفاده غیر اصولی از این ترکیبات (ضد باکتری، ضدعفونی کننده ها، سموم....) می تواند خطرات جدی را برای مصرف کننده ها و محیط زیست به وجود آورد.