گاو و گوسفند

  


  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند
  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند
  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند
  • محصولات مرتبط با گاو و گوسفند


گاو و گوسفند:


داشتن حیواناتی سالم، به جلوگیری از بروز عفونت های برخاسته از اجرام بیماری زا بستگی دارد. وقتی تشخیص انجام و تصور می شود به درمان طبی نیاز است، لازم به نظر می رسد ترکیبات دارویی بی خطر و موثر که اثرات مناسبی بروز می دهند، برگزیده شوند. عواملی که در این ارتباط بایستی مورد توجه قرار گیرند شامل موارد زیر است:

- مقدار و دفعات تجویز داروی انتخاب شده،

- بهترین راه تجویز دارو،

- اشکال ویژه دارویی که لازم است استفاده شوند،

- هرگونه مسئله مربوط به بهداشت عمومی یا محیطی

- محدودیت های نظارتی