طیور  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور

آنتی بیوتیک - پودر های افزودنی به دان:


• کیمیا سینوتریم 300 ® (سولفادیازین 25% + تری متوپریم 5%): سولفاديازين از تبديل اسيد پاراآمينو بنزوئيك به اسيد دي هيدرو فوليك جلوگيري كرده و تري متوپريم از احيا اسيد دي هيدروفوليك در روند ساخت اسيدهاي نوكلئيك ممانعت به عمل مي آورد. اين دو ماده با اثر سينرژيسم بر يكديگر داراي خاصيت باكتريسيدي بوده و بر روي اغلب ارگانيسم هاي گرم منفي و باکتریهای گرم مثبت و نیز مايكوپلاسماها و پروتوزوآها موثر مي باشند. از تجویز همزمان کیمیا سینوتریم 300 با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.  بیشتر ...

• كيميا لینکو 8/8® (لینکومایسین 0/88 %): لينكومايسين با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و با مكانيسم فوق بر روي باكتريهاي گرم مثبت و همچنين مايكوپلاسماها موثر مي باشد. تجويز همزمان لينكومايسين با ماکروليدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارويي می گردد.  بیشتر ...

• كيميا لینکو 4/4 ® (لینکومایسین 0/44 %): لينكومايسين با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و با مكانيسم فوق بر روي باكتريهاي گرم مثبت و همچنين مايكوپلاسماها موثر مي باشد. تجويز همزمان لينكومايسين با ماکروليدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارويي می گردد.  بیشتر ...

• كيميا لوزین فسفات® (تایلوزین فسفات 25 %): تايلوزين یک آنتي بيوتيك ماكروليدی و باکتریواستاتیک بوده كه با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين آن جلوگيري مي كند و با این مكانيسم بر روي ميكروارگانيسمهايي مانند مايكوپلاسما و كلاميديا و همچنين باكتريهاي هوازي و بي هوازي گرم مثبت و نیز بعضی از باكتريهاي گرم منفي اثر می گذارد.  بیشتر ...

• كيميا سایکلین 50 ® (اکسی تتراسایکلین 50 %): اكسي تتراسايكلين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف با اثر باكتريواستاتيك است كه مانع از اتصال tRNA (آمينوآسيل ترانسفراز RNA) به تحت واحد 30s ريبوزومي مي شود و در نتيجه از سنتز پروتئين و نهايتاً رشد باكتري ها جلوگيري می کند. همچنین بر روی تحت واحد 50s ریبوزومی اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری باکتریها می شود. اكسي تتراسايكلين با مكانيسم فوق بر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسمها مانند مايكوپلاسماها، كلاميدياها، ريكتزياها و اسپيروكت ها و بسياري از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي هوازي و بي هوازي مانند E.coli ، سالمونلا، پاستورلا، هموفيلوس،استافیلوکوکها و استرپتوکوکوسها و بعضي از پروتوزآها موثر است. تجويز اكسي تتراسايكلين با بتالاکتام ها، ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها و كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم ، كلسيم ، منيزيوم و آهن موجب ايجاد تداخل دارويي می گردد.  بیشتر ...

• كيميا کلر تتراسایکلین 50 ® (کلر تتراسایکلین 50 %): کلر تتراسایکلین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که با اتصال به تحت واحد 30s ریبوزومی مانع از اتصال آمینواسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید بر روی آن می شود و نیز با کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند. تتراسایکلین ها باکتریواستاتیک بوده ولی در غلظتهای بالا خاصیت باکتریسیدی دارند. در موارد حساسیت به کلرتتراسایکلین، نارساییهای کبدی و کلیوی منع مصرف دارد. تجويز کلر تتراسايكلين با آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، بتالاکتام ها و کاتیونهای 3- 2 ظرفیتی موجب ايجاد تداخل دارويي می گردد..  بیشتر ...

• کیمیا تایلوزین فسفات 10 ® (تایلوزین فسفات 10%): تايلوزين یک آنتي بيوتيك ماكروليدی است كه با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين جلوگيري مي كند و بدینوسیله بر روي باكتريهاي هوازي و بي هوازي گرم مثبت و بعضی از باكتريهاي گرم منفي و نیز مايكوپلاسما و كلاميديا اثر می گذارد. تجويز همزمان تايلوزين فسفات با لينكوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها باعث تداخل دارویی می گردد.  بیشتر ...

• کیمیا مولین 10® (تیامولین 10 %): تيامولين یک آنتي بيوتيك پلوروموتيلينی است كه با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئين ميكروارگانيسم ها سبب انهدام آنها مي گردد. تيامولين عليه باكتريهاي گرم مثبت و باكتريهاي گرم منفي و همچنین برگونه هاي مختلف اسپيروكت و مايكوپلاسماها موثر مي باشد. از مصرف همزمان کیمیامولین‌10 با ناراسين، موننسين، سالينومايسين و مادورامایسین در طیور خودداري گردد.  بیشتر ...