طیور  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور

آنتی بیوتیک - پودر های محلول در آب:


• كيميا کلیست3 ® (کلیستین 3/000/000 واحد بین المللی): کلیستین آنتی بیوتیکی از خانواده پلی میکسین هاست که مكانيسم عمل آن ناشناخته است ولی به نظر می رسد اين تركيب با تأثير بر غشاي سلولي و تغيير در ميزان نفوذپذيري آن باعث مرگ سلول باكتري شده و نیز تا حدودي موجب خنثي سازي اندوتوكسين باكتريها می شود. کلیستین جذب روده ای نداشته و به علت تغلیظ در لومن روده تاثیر بالایی بر روی عفونتهای روده ای دارد. اثر ضدباكتريايي كليستين بيشتر بر روي باكتريهاي گرم منفي مانند E.coli و سالمونلا بوده و برخلاف سایر آنتی بیوتیکهای باکتریسید که در مرحله رشد بر روی باکتریها موثرند در هر دو مرحله رشد و سکون بر روی اجرام میکروبی موثر مي باشد. کلیستین با بسیاری از آنتی بیوتیکها اثر سینرژیستی داشته و هیچگونه تداخل دارویی در مورد مصرف آن گزارش نشده است.  بیشتر ...

•كيميا لینکو -اس ® (لینکومایسین + اسپکتینومایسین): لينكومايسين یک آنتی بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و اسپكتينومايسين یک آمینوسیکلیتول و باکتریسید است که با اتصال به تحت واحد 30s ريبوزومي به صورت غير قابل برگشت از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند. اين دو ماده با اثر سينرژيسمي بر يكديگر بر روي باكتريهاي گرم مثبت، گرم منفي و نیز مايكوپلاسما موثر مي باشد. تجويز همزمان كيميا لينكو – اس® با ماكروليدها و فلورفنيكل ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.  بیشتر ...

• كيميا لوزین® (تایلوزین تارترات): تايلوزين یک آنتي بيوتيك ماكروليدی و باکتریواستاتیک بوده كه با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين آن جلوگيري مي كند و با این مكانيسم بر روي ميكروارگانيسمهايي مانند مايكوپلاسما، كلاميديا و ریکتزیا و همچنين باكتريهاي هوازي و بي هوازي گرم مثبت نظیر استافيلوكوكها ، استرپتوكوكها و كورينه باكتريومها و نیز بعضی از باكتريهاي گرم منفي مانند پاستورلا، هموفيلوس و سويه هاي نيسريا موثر مي باشد. از تجويز همزمان تايلوزين با سایر ماکرولیدها، لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.  بیشتر ...

• كيميا داکسی50® (داکسی سایکلین 50 %): داكسي سايكلين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف و باکتریواستاتیک است كه با اتصال به تحت واحد 30s ريبوزومي مانع از سنتز پروتئين باكتريايي مي شود و با این مكانيسم بر روي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافيلوكوكها، استرپتوكوکها و باکتریهای گرم منفي مانند پاستورلا، هموفيلوس، اشريشياكلي و همچنين بر روي مايكوپلاسماها، اسپيروكتها، كلاميديا و ريكتزيا موثر مي باشد. از تجويز همزمان کیمیاداکسی 50 با بتالاکتام ها، سفالوسپورین ها، آمینوگلیکوزیدها و نیز كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم، كلسيم، منيزيوم و آهن خودداری گردد.  بیشتر ...

• كيميا سایکلین 20® ( اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 20 %): اكسي تتراسايكلين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف با اثر باكتريواستاتيك مي باشد كه مانع از اتصال tRNA (آمينوآسيل ترانسفر RNA) به تحت واحد 30s ريبوزومي مي شود و در نتيجه از سنتز پروتئين و نهايتاً رشد باكتري ها جلوگيري می کند. همچنین بر روی تحت واحد 50s ریبوزومی اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری باکتریها می شود. اكسي تتراسايكلين با این مكانيسم بر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسمها مانند مايكوپلاسماها، كلاميدياها، ريكتزياها و اسپيروكت ها و بسياري از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي شامل هوازي و بي هوازي مانند E.coli ، سالمونلا، پاستورلا، هموفيلوس،استافیلوکوکها و استرپتوکوکوسها و بعضي از پروتوزآها موثر است. از تجويز همزمان کیمیاسايكلين 20 با بتالاکتام ها، ماکرولیدها و آمینوگلیکوزیدها و نیز كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم، كلسيم، منيزيوم و آهن خودداری گردد.  بیشتر ...

• كيميا سایکلین 50- اس ® (اکسی تتراسایکلین 50 %): اكسي تتراسايكلين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف با اثر باكتريواستاتيك است كه مانع از اتصال tRNA (آمينوآسيل ترانسفراز RNA) به تحت واحد 30s ريبوزومي مي شود و در نتيجه از سنتز پروتئين و نهايتاً رشد باكتري ها جلوگيري می کند. همچنین بر روی تحت واحد 50s ریبوزومی اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری باکتریها می شود. اكسي تتراسايكلين با مكانيسم فوق بر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسمها مانند مايكوپلاسماها، كلاميدياها، ريكتزياها و اسپيروكت ها و بسياري از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي هوازي و بي هوازي مانند E.coli ، سالمونلا، پاستورلا، هموفيلوس،استافیلوکوکها و استرپتوکوکوسها و بعضي از پروتوزآها موثر است. تجويز اكسي تتراسايكلين با بتالاکتام ها، ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها و كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم ، كلسيم ، منيزيوم و آهن موجب ايجاد تداخل دارويي می گردد.  بیشتر ...

• كيميا کلرتتراسایکلین 20® (کلر تتراسایکلین 20 %): کلر تتراسایکلین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که با اتصال به تحت واحد 30s ریبوزومی مانع از اتصال آمینوآسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید بر روی آن می شود و نیز با کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند. تتراسایکلین ها باکتریواستاتیک بوده ولی در غلظتهای بالا خاصیت باکتریسیدی دارند. تجويز کلر تتراسايكلين با آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، بتالاکتام ها و کاتیونهای 3- 2 ظرفیتی موجب ايجاد تداخل دارويي می گردد.  بیشتر ...

• كيميا دانوفلوکساسین® (دانوفلوکساسین 16/7 %): دانوفلوكساسين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف و باکتریسید است كه با مهار آنزيم DNA gyrase موجب توقف عمل همانندسازي DNA و در نتیجه مرگ باكتري مي گردد. دانوفلوكساسين با مكانسيم فوق بر روي باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي نظير E.coli، سالمونلا، شيگلا و همچنين مايكوپلاسما موثر مي باشد. مصرف همزمان با كاتيونهاي3-2 ظرفیتی مانند كلسيم ، منيزيم و آلومينيوم موجب کاهش جذب دارو می گردد.  بیشتر ...

• كيميا اریترو 20® (اریترومایسین 20 %): اريترومايسين از آنتي بيوتيك هاي ماکروليدی است كه با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند . این دارو در دوزهای پایین اثر باکتریواستاتیک و در دوزهای بالا اثر باکتریسید دارد. اریترومایسین با مكانيسم فوق برروي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس ها و استرپتوکوکوس ها، كورينه باكتريوم، ليستريا، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم و باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، پاستورلا، بروسلا و همچنين كلاميديا، مايكوپلاسما و ريكتزيا موثر مي باشد. تجويز همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها، تتراسایکلین ها، لينكوزاميدها و بتالاکتام ها ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.  بیشتر ...

• کیمیا مولین 45® (تیامولین 45 %): تيامولين آنتي بيوتيكي از مشتقات پلوروموتيلين است كه با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم و مهار سنتز پروتئين ميكروارگانيسم ها موجب توقف فعاليتهاي حياتي آنها مي گردد. كيميامولين 45 عليه باكتريهاي گرم مثبت مانند گونه هاي مختلف استافيلوكوك، استرپتوكوك، كلستريديوم و باكتريهاي گرم منفي مانند گونه هاي مختلف هموفيلوس، پاستورلا، كمپيلوباكتر، اكتينوباسيلوس و بطور اختصاصي برگونه هاي مختلف اسپيروكت و مايكوپلاسما موثر مي باشد. از مصرف همزمان با ناراسين، موننسين و سالينومايسين خودداري گردد.  بیشتر ...

• كيميا نئو 20® (نئومایسین 20 %): نئومايسين آنتي بيوتيكي از خانواده آمینوگلیکوزیدها و باکتریسید است كه با اتصال غیر قابل برگشت به تحت واحد 30s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و با مكانيسم فوق عمدتا بر روي باكتريهاي گرم منفي و بعضی باکتریهای گرم مثبت مانند اشرشيا كلي، سالمونلا، کلبسیلا، پروتئوس، مایکوپلاسما و استافیلوکوک موثر مي باشد. از تجويز نئومایسین در طيور با مشکلات کلیوی خودداری گردد. تجويز همزمان نئومايسين با ماکرولیدها و فلورفنیکل ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.  بیشتر ...

• كيميا لینکو40® (لینکومایسین 40%): لينكومايسين یک آنتی بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند و با مكانيسم فوق بر روي باكتريهاي گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافيلوکوک، كلستريديوم و همچنين مايكوپلاسماها موثر مي باشد. تجويز همزمان لينكومايسين با ماکروليدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارويي می گردد.  بیشتر ...

• کیمیا فسفومایسین 25 : فسفومایسین یک آنتي بيوتيك باکتریسیدال است که با ممانعت از تشکیل N – استیل مورامیک اسید مانع از تشکیل دیواره سلول باکتری و در نتیجه باعث مرگ باکتری می شود. کیمیا فوسباک یک کمپلکس آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که بر علیه باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت مانند E.Coli.، پاستورلا، استافیلوکوکها، سالمونلا، سودوموناس و ... موثر می باشد. کیمیافوسباک هیچگونه منع مصرف و تداخل دارویی ندارد.  بیشتر ...

• کیمیا تترالورین او-تی® (تیامولین هیدروژن فومارات 2/5% + اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 8%): تيامولين آنتي بيوتيكي از مشتقات پلوروموتيلين است كه با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم و مهار سنتز پروتئين ميكروارگانيسم ها موجب توقف فعاليتهاي حياتي آنها مي گردد. اكسي تتراسايكلين نیز یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف با اثر باكتريواستاتيك مي باشد كه مانع از اتصال tRNA (آمينوآسيل ترانسفر RNA) به تحت واحد 30s ريبوزومي مي شود و در نتيجه از سنتز پروتئين و نهايتاً رشد باكتري ها جلوگيري می کند. همچنین بر روی تحت واحد 50s ریبوزومی اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری باکتریها می شود. مصرف همزمان کیمیاتترالورین® با ناراسين، موننسين، سالينومايسين و مادورامایسین در طیور با مصرف بیش از 3/25 میلی گرم تیامولین برای هر کیلوگرم وزن بدن طیور منع شده است، اما مصرف همزمان با لازالوسید و سمدورامایسین مشکلی ایجاد نمی کند. از تجويز همزمان کیمیا تترالورین با بتالاکتام ها، ماکرولیدها و آمینوگلیکوزیدها و نیز كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم، كلسيم، منيزيوم و آهن خودداری گردد.  بیشتر ...

• کیمیا کوزامیکس پلاس® (سولفاکلروپیریدازین سدیم 10% + تریمتوپریم 2%): سولفاکلروپیریدازین مانند سایر سولفونامیدها از تبديل پاراآمينو بنزوئيك اسید به دي هيدرو فوليك اسید جلوگيري و مانع از تولید اسید فولیک و اختلال در سنتز پروتئین ها می شود و تري متوپريم از احيا اسيد دي هيدروفوليك در روند ساخت اسيدهاي نوكلئيك ممانعت به عمل آورده و مانع از همانندسازی باکتری می شود. ترکیب این دو آنتی بیوتیک اثر سینرژیستی بسیار قوی بر روی اکثر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد. از تجویز همزمان کیمیاکوزامیکس پلاس با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.  بیشتر ...

• كيميا باسیتراسین 10® (باسیتراسین 10%): آنتي بيوتيك پلی پپتیدی، هر گرم از محصول حاوی 100 میلی گرم باسیتراسین به فرم متیلن دی سالیسیلات مي باشد. به منظور پیشگیری و درمان آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس، جهت تسریع بهبودی طیور مبتلا به کوکسیدیوز، در مواقع بروز استرس خصوصا استرس ناشی از واکسیناسیون استفاده می شود. در اختلالات کلیوی و موارد حساسیت به دارو منع مصرف دارد و هیچگونه تداخل دارویی گزارش نشده است.  بیشتر ...

• كيميا اریتروسیانات 20® (اریترومایسین تیو سیانات 20 %): اريترومايسين از آنتي بيوتيك هاي ماکروليدی است كه با اتصال به تحت واحد 50s ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند. این دارو در دوزهای پایین اثر باکتریواستاتیک و در دوزهای بالا اثر باکتریسید دارد. اریترومایسین با مكانيسم فوق برروي باكتريهاي گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس ها و استرپتوکوکوس ها، كورينه باكتريوم، ليستريا، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم و باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، پاستورلا، بروسلا و همچنين كلاميديا، مايكوپلاسما و ريكتزيا موثر مي باشد. تجويز همزمان این دارو با تتراسایکلین ها، لينكوزاميدها و کلرامفنیکل ممکن است موجب ايجاد تداخل دارويي گردد.  بیشتر ...

• كيميا نئو کسی پلاس® (اکسی تتراسایکلین + نئومایسین + مولتی ویتامین): اكسي تتراسايكلين یک آنتي بيوتيك وسيع الطيف با اثر باكتريواستاتيك مي باشد كه مانع از اتصال tRNA (آمينوآسيل ترانسفر RNA) به تحت واحد 30s ريبوزومي مي شود و در نتيجه از سنتز پروتئين و نهايتاً رشد باكتري ها جلوگيري می کند. همچنین بر روی تحت واحد 50s ریبوزومی اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری باکتریها می شود و با این مكانيسم بر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسمها اثر می گذارد. نئومايسين آنتي بيوتيكي از خانواده آمینوگلیکوزیدها و باکتریسید است كه با اتصال غیر قابل برگشت به تحت واحد 30s ريبوزومي از سنتز پروتئين باكتريها جلوگيري مي كند و بر روي باكتريهاي گرم منفي و بعضی باکتریهای گرم مثبت موثر مي باشد. در واقع دو آنتی بیوتیک فوق اثر سینرژیستی داشته، بدینصورت که اکسی تتراسایکلین با اثر باکتریواستاتیکی خود سبب کندی رشد و تکثیر میکروبها شده و زمینه را برای افزایش قدرت و طیف اثر نئومایسین به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریسید فراهم می کند. همچنین این ترکیب به واسطه وجود 8 نوع ویتامین سبب تقویت روند پیشگیری و تسریع درمان، کاهش تلفات و بهبود رشد می گردد. از تجويز همزمان دارو با بتالاکتام ها، آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، فلورفنیکل و كاتيونهاي 3- 2 ظرفيتي مانند آلومينيوم ، كلسيم، منيزيوم و آهن به علت ايجاد تداخل دارويي خودداری گردد.  بیشتر ...